Co było ostatnio.

 • 20190625_093432
 • 20190701_082124
 • 20190624_084427
 • 65166225_385716155418206_1645946972382691328_n
 • dscf7160
 • dscf6159
 • dscf6472
 • dscf6994
 • dscf6647
 • dscf6590
 • dscf6541
 • dscf6873
 • dscf6478

Sponsorzy

 • best
 • cjblok
 • karpatbud
 • logo gminy
 • nad
 • Dobordzieje
 • Dobordzieje
 • Dobrodzieje

O klubie.

Uczniowski Klub Sportowy „Żagielek” to grupa osób z gminy Głogów Małopolskim których wspólnym zamiłowaniem jest żeglarstwo oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Historia Naszego Klubu sięga roku 1999, kiedy to grupa kilkunastu osób założyła Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, którego celem było popularyzowanie żeglarstwa oraz innych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy.

 Początkowo Klub dysponował niewielką ilością sprzętu żeglarskiego, który częściowo otrzymał od Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego a częściowo sfinansował z własnych środków.

Nie poprzestaliśmy jednak na tym. Korzystając z faktu, że ówczesne władze Gminy Głogów Małopolski postawiły sobie za szczytny cel rozwijanie bazy oświatowej i sportowo – rekreacyjnej, podjęliśmy współpracę z Burmistrzem Głogowa Małopolskiego w zakresie popularyzowania żeglarstwa w gminie Głogów Małopolski. Dzięki otrzymanemu w 2000 roku dofinansowaniu z Gminy Głogów Małopolski  przystąpiliśmy do programu Ministerstwa Sportu i Rekreacji i zakupiliśmy dwie łódki typu „OPTIMIST” otrzymując przy tym dodatkowe osiem sztuk z Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

Od tej pory prężnie się rozwijamy organizując rokrocznie w okresie wakacji półkolonie i zgrupowania żeglarskie dla dzieci i młodzieży z naszego terenu finansowane z budżetu Gminy Głogów Małopolski oraz uczestnicząc w rywalizacji sportowej (regatach) na terenie całego kraju. Warto podkreślić, że to z pośród naszych żeglarzy wyrósł mistrz świata w jednej z klas olimpijskich Aleksander Arian obecnie żeglujący pod szyldem UKS mPunkt Sailing Team Rzeszów.

Żeglarstwo to nie jedyna dyscyplina sportowa, którą propaguje Uczniowski Klub Sportowy „Żagielek”. Od 2007 roku nasz Klub poszerzył swoją ofertę o dyscyplinę narciarstwa zjazdowego a od 2009 roku  także o dyscyplinę mini golfa. Dzięki temu, że Klub posiada odpowiedni sprzęt do uprawiania tego typu dyscyplin sportowych (narty, kije golfowe) dzieci z gminy Głogów Małopolski mają możliwość spróbowania swoich sił również w tych dyscyplinach oraz pobierania nauki pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i instruktorskiej. 

W naszym klubie panuje rodzinna atmosfera, dlatego wszystkich którzy nie boją się wody zapraszamy do współpracy. Oprócz zdobywania trofeów żeglarskich zajmujemy się organizowaniem zgrupowań żeglarskich oraz obozów narciarskich, które mają na celu nauczenie podopiecznych podstawowych umiejętności żeglarskich i narciarskich, oraz wpojenie w nich zasad związanych z zachowaniem nad wodą i w górach.  Nasi podopieczni w wesołej atmosferze uczą się nie tylko czynności związanych ze sportem ale także pracy w grupie, solidarności, solidności, samodzielności i odpowiedzialności. Nasi podpoieczni w dużym stopniu wracają do nas w kolejnych latach, co może świadczyć o ich zadowoleniu

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„Żagielek”

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Żagielek” jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, zwany dalej „Klubem”

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą wieś Lipie w Gminie Głogów Małopolski.

§ 3

Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.

§ 4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4.1 Ustawy o sporcie.

§ 5

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę powiatu rzeszowskiego.

§ 6

Klub opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 7

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 8

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cele Klubu oraz ich realizacja

 

§ 9

Celem klubu jest:

1.      Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej

2.      Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

3.      Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania

4.      Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5.      Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze gminy i poza nim,

6.      Organizowanie dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych

7.      Organizowanie obozów, zimowisk, kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku letniego i zimowego

 

 

 

§ 10

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1.      Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

2.      Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,

3.      Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

4.      Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

5.      Upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,

6.      Udział w realizacji ogólnokrajowego programu Sport Wszystkich Dzieci

7.      Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

8.      wspieranie inicjatyw, których celem jest upowszechnianie zdrowia i kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku i rekreacji, uwzględniając w tym integrację osób niepełnosprawnych i osób starszych,

9.      Upowszechnianie postaw proekologicznych, inicjatyw ekologicznych i działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10.  Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej.

§ 11

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1.      Kierownictwem i radami szkół,

2.      Organami rządowymi i samorządowymi,

3.      Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§12

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

1.      Społecznej pracy swoich członków,

2.      Pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy oraz samorządu terytorialnego,

3.      Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół, klubów sportowych oraz jednostek komunalnych.

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.      Zwyczajnych

2.      Wspierających

§ 14

1.      Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele,

2.      Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3.      Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 15

1.      Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:

- imię i nazwisko (nazwę)

- miejsce zamieszkania (siedzibę)

- w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,

- oświadczenie o przystąpieniu

- w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych

- w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.

2.      Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu, po podjęciu uchwały zarząd powiadamia zainteresowanego.

3.      Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 16

1.      Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

1)      Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

2)      Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

3)      Zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

4)      Brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

5)      Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2.      Uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.

3.      Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3-5 stosuje się również do członków wspierających, ponadto członkowie ci maja prawo uczestniczy w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 17

1.      Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

1)      Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

2)      Brać czynny udział w działalności Klubu,

3)      Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu

2.      Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniana zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3.      Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o sporcie.

§ 18

1.      Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1)      śmierci członka,

2)      wystąpienia z Klubu,

3)      skreślenia z listy członków,

4)      rozwiązania Klubu.

2.      Pozbawienie członkowstwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

1)      nie spełnia wymagań statutowych

2)      w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe

3)      działa na szkodę Klubu

4)      nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy

5)      zalega z płatnością składek przez okres 1-go roku,

3.      Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od tej uchwały członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu.

4.      Postanowienia ust. 1-3 stosuje się od odpowiednio do członków wspierających.

 

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu oraz ich organizacja

 

§ 19

1.      Władzami Klubu są:

1)                 Walne Zebranie Klubu,

2)                 Zarząd,

3)                 Komisja Rewizyjna

2.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

3.      Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 20

1.      Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.      Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1)      Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3)      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

4)      Rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,

5)      Dokonywanie zmian w statucie Klubu,

6)      Określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

7)      Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8)      Decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,

9)      Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:

a)      Wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

b)      Dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu,

§ 21

1.      Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2.      Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na wniosek Komisji Rewizyjnej

3)      na wniosek 1/3 liczby członków Klubu

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.      W walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

6.      Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

7.      Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

§ 22

1.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

1)      w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków

2)      w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2.      Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§ 23

1.      Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

2.      Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.

3.      Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 24

1.      Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.

2.      O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.

3.      Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 

§ 25

1.      Do kompetencji Zarządu należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3)      przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

4)      uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5)      powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

6)      składanie sprawozdań z działalności Klubu,

7)      zarządzanie majątkiem Klubu,

8)      reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

9)      podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

10)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie

2.      Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§ 26

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2.      Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.

3.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4.      W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§ 27

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2.      Do zadań Komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu, stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,

2)      kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3)      przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

4)      wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie

3.      Komisja rewizyjna ma prawo:

1)      składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

2)      wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

3)      występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 28

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

2.      Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.

3.      Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji.

§ 29

1.      Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1)      upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu,

2)      ustania członkostwa w Klubie,

3)      zrzeczenia się udziału w tych organach,

4)      odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2.      Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

3.      Członek Komisji Rewizyjnej:

1)      Może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

2)      Może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.

§ 30

1.      Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największa liczbę głosów.

2.      Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 § 31

Dla obsługi administracyjnej Klubu, Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział 5

Majątek Klubu

 

§ 32

1.      Majątek klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2.      Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

1)      składek członkowskich,

2)      darowizn, zapisów i spadków,

3)      dotacji budżetowych na zadania zlecone klubowi,

4)      własnej działalności gospodarczej

5)      majątku Klubu

6)      innych źródeł

§ 33

Działalność gospodarczą o której mowa w § 32 ust. 2 pkt. 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

§ 34

1.      W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 35

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2 i § 23 ust.2.

§ 36

1.      Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2.      Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Klubu.

Sprzęt.

Obecnie Uczniowski Klub Sportowy ''Żagielek'' dysponuje następującym sprzętem sportowym:

Sekcja żeglarska:

 • 20 sztuk łódek klasy ''Optymist'' z pełnym ożaglowaniem
 • 1 łódka klasy ''Omega'' z pełnym ożaglowaniem
 • dwuosobowy rowerek wodny - 1 szt.
 • czteroosobowy rowerek wodny - 1szt
 • wiosłówka - 1szt
 • łódka typu ''figielek wraz z pełnym ożaglowaniem'' - 2szt
 • kajak dwuosobowy - 1szt
 • silnik elektryczny - 1szt
 • kamizelki asekuracyjne - 25szt
 • oraz pozostały sprzęt potrzebny do organizacji szkoleń (tj. namiot, boje, wiosła linki, itp.)

Skład Zarządu Stowarzyszenia

 

Prezes - Wojciech Dudek,

 

Sekretarz - Łukasz Grodecki

 

Członek Zarządu - Maria Sala

Członek Zarządu - Wacław Bącal

Członek Zarządu - Henryk Cioch

Sprawozdanie z działalności UKS „Żagielek” za 2013 rok.

 

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żagielek” w 2013 roku prowadzona była po kątem nauki żeglarstwa, udziału zawodników Klubu w regatach i obozach w ramach współpracy z Rzeszowskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, a także nauką narciarstwa zjazdowego.

Swoje działania Nasz Klub rozpoczął od zorganizowania obozu zimowego w Białym Dunajcu. Podczas ferii zimowych uczniowie z Głogowa Małopolskiego mogli niezwykle atrakcyjnie spędzić wolny czas ucząc się jazdy na nartach pod okiem i opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Z tej propozycji spędzenia ferii zimowych skorzystało 40 dzieci z gminy Głogów Małopolski. Wszystkie dzieci kwalifikowane były przez MGOPS w Głogowie Małopolskim, a ich pobyt częściowo finansowany był z dotacji Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim.

W czasie roku szkolnego Uczniowski Klub Sportowy „Żagielek” prowadził zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w wieku do 13-go roku życia w dyscyplinie żeglarstwo. Dzieci miały możliwość poznania:

- podstawowych zasad zachowania się nad wodą,

- teorii żeglowania, meteorologii i budowy jachtu,

- nauki węzłów żeglarskich,

- trymowania żagla,

- przepisów regatowych.

W okresie wakacji Klub prowadził zgrupowania żeglarskie dla dzieci z gminy Głogów Małopolski na akwenach wodnych w miejscowości Lipie. Z dotacji Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim wynoszącej 8000 złotych, zorganizowane zostały dwa 7-dniowe turnusy, w których udział wzięło ponad 30 dzieci z Gminy Głogów Małopolski. 

Nasi wychowankowie z powodzeniem wzięli udział w regatach (zawodach żeglarskich) organizowanych przez Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski na rzece Wisłok w Rzeszowie w dniach 14 lipca i 22 września. Swoją obecność nasz Klub odnotował także na Jeziorze Solińskim i zbiorniku wodnym „Maziarnia” w Wilczej Woli wystawiając swoich reprezentantów w regatach pn. „II memoriał Leona Dwornikowskiego” oraz „Żagle o Świcie”. Jest to jedna z nielicznych ofert spędzenia wolnego czasu  dla dzieci  z Gminy Głogów Małopolski, które w okresie wakacji nigdzie nie wyjeżdżają.  Tym bardziej cieszymy się z faktu, że z roku na rok nauka żeglowania cieszy się coraz większą popularnością.

Jak każdy sprzęt sportowy również nasz sprzęt żeglarski narażony jest na uszkodzenia. Często dochodzi do sytuacji w której kadłuby łódek są obijane i dziurawione, należy je więc remontować. Niestety posiadany przez nas sprzęt jest już bardzo wysłużony i co raz trudniej go remontować (najstarsze kadłuby łódek liczą już ponad 10 lat). Warto byłoby się zastanowić nad możliwością zakupu choć części nowych kadłubów.

Bolączką jest także fakt, że wychowankowie naszego Klubu kończąc lat 13 nie mają możliwości dalszego rozwoju w tej dyscyplinie z uwagi na brak większych łódek typu np. „Cadet”, „Laser” czy „Europa” na których mogłyby dalej doskonalić swoje umiejętności. Dlatego korzystając z okazji zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w budżecie Gminy Głogów Małopolski na 2014 rok środków finansowych na zakup takiego sprzętu żeglarskiego, który umożliwi dalszy rozwój Naszego Klubu i jego wychowanków.

Pragniemy serdecznie podziękować za Państwa hojność i zaufanie, którym nas obdarzyliście. Wierzymy, że spełniliśmy pokładane w nas nadzieje. Wyrażając swą wdzięczność za  wolę wspierania żeglarstwa wśród najmłodszych deklarujemy dalszą współpracę.