Co było ostatnio.

 • dscf6873
 • dscf6541
 • dscf6994
 • 20190624_084427
 • dscf6159
 • dscf6647
 • dscf7160
 • dscf6472
 • dscf6478
 • 20190625_093432
 • 65166225_385716155418206_1645946972382691328_n
 • 20190701_082124
 • dscf6590

Sponsorzy

 • best
 • cjblok
 • karpatbud
 • logo gminy
 • nad
 • Dobordzieje
 • Dobordzieje
 • Dobrodzieje

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„Żagielek”

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Żagielek” jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, zwany dalej „Klubem”

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą wieś Lipie w Gminie Głogów Małopolski.

§ 3

Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie, Ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.

§ 4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4.1 Ustawy o sporcie.

§ 5

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę powiatu rzeszowskiego.

§ 6

Klub opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Do realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 7

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 8

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cele Klubu oraz ich realizacja

 

§ 9

Celem klubu jest:

1.      Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej

2.      Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

3.      Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania

4.      Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5.      Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze gminy i poza nim,

6.      Organizowanie dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych

7.      Organizowanie obozów, zimowisk, kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku letniego i zimowego

 

 

 

§ 10

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1.      Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

2.      Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,

3.      Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

4.      Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

5.      Upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,

6.      Udział w realizacji ogólnokrajowego programu Sport Wszystkich Dzieci

7.      Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

8.      wspieranie inicjatyw, których celem jest upowszechnianie zdrowia i kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku i rekreacji, uwzględniając w tym integrację osób niepełnosprawnych i osób starszych,

9.      Upowszechnianie postaw proekologicznych, inicjatyw ekologicznych i działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10.  Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej.

§ 11

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1.      Kierownictwem i radami szkół,

2.      Organami rządowymi i samorządowymi,

3.      Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§12

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

1.      Społecznej pracy swoich członków,

2.      Pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy oraz samorządu terytorialnego,

3.      Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół, klubów sportowych oraz jednostek komunalnych.

 

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.      Zwyczajnych

2.      Wspierających

§ 14

1.      Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele,

2.      Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3.      Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 15

1.      Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:

- imię i nazwisko (nazwę)

- miejsce zamieszkania (siedzibę)

- w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,

- oświadczenie o przystąpieniu

- w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych

- w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.

2.      Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu, po podjęciu uchwały zarząd powiadamia zainteresowanego.

3.      Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 16

1.      Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

1)      Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

2)      Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

3)      Zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

4)      Brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

5)      Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2.      Uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.

3.      Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3-5 stosuje się również do członków wspierających, ponadto członkowie ci maja prawo uczestniczy w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 17

1.      Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

1)      Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

2)      Brać czynny udział w działalności Klubu,

3)      Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu

2.      Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniana zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3.      Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o sporcie.

§ 18

1.      Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1)      śmierci członka,

2)      wystąpienia z Klubu,

3)      skreślenia z listy członków,

4)      rozwiązania Klubu.

2.      Pozbawienie członkowstwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

1)      nie spełnia wymagań statutowych

2)      w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe

3)      działa na szkodę Klubu

4)      nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy

5)      zalega z płatnością składek przez okres 1-go roku,

3.      Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od tej uchwały członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu.

4.      Postanowienia ust. 1-3 stosuje się od odpowiednio do członków wspierających.

 

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu oraz ich organizacja

 

§ 19

1.      Władzami Klubu są:

1)                 Walne Zebranie Klubu,

2)                 Zarząd,

3)                 Komisja Rewizyjna

2.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

3.      Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 20

1.      Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.      Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1)      Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3)      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

4)      Rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,

5)      Dokonywanie zmian w statucie Klubu,

6)      Określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

7)      Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8)      Decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,

9)      Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:

a)      Wniesionych pod obrady Walnego Zebrania

b)      Dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu,

§ 21

1.      Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2.      Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na wniosek Komisji Rewizyjnej

3)      na wniosek 1/3 liczby członków Klubu

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.      W walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

6.      Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

7.      Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

§ 22

1.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

1)      w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków

2)      w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2.      Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§ 23

1.      Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

2.      Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.

3.      Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 24

1.      Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.

2.      O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.

3.      Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 

§ 25

1.      Do kompetencji Zarządu należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3)      przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

4)      uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5)      powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

6)      składanie sprawozdań z działalności Klubu,

7)      zarządzanie majątkiem Klubu,

8)      reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

9)      podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

10)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie

2.      Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§ 26

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2.      Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.

3.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4.      W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§ 27

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2.      Do zadań Komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu, stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,

2)      kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3)      przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

4)      wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie

3.      Komisja rewizyjna ma prawo:

1)      składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

2)      wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

3)      występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 28

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

2.      Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.

3.      Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji.

§ 29

1.      Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1)      upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu,

2)      ustania członkostwa w Klubie,

3)      zrzeczenia się udziału w tych organach,

4)      odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2.      Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

3.      Członek Komisji Rewizyjnej:

1)      Może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

2)      Może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.

§ 30

1.      Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największa liczbę głosów.

2.      Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 § 31

Dla obsługi administracyjnej Klubu, Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział 5

Majątek Klubu

 

§ 32

1.      Majątek klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2.      Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

1)      składek członkowskich,

2)      darowizn, zapisów i spadków,

3)      dotacji budżetowych na zadania zlecone klubowi,

4)      własnej działalności gospodarczej

5)      majątku Klubu

6)      innych źródeł

§ 33

Działalność gospodarczą o której mowa w § 32 ust. 2 pkt. 4, Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

§ 34

1.      W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 35

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2 i § 23 ust.2.

§ 36

1.      Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2.      Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Klubu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież